PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2018 – ANUNCIO COBRANZA DA TAXA POLO SERVIZO DE LIXO PRAZA XULLO-SETEMBRO 2018

Anuncio de cobranza en PerÍodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS correspondentes a Remesa: […]

NOVEMBRO 2018 – ANUNCIO COBRANZA DA TAXA POLO SERVIZO DE MERCADO XULLO-SETEMBRO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes a Remesa: PADRON MERCADO XULLO- […]

NOVEMBRO 2018 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA

DELEGACIÓN DA ALCALDÍA EN VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS PARA O DÍA 21/11/2018 DENDE AS 14:00 HORAS DELEGACIÓN ALCALDIA O 21 DE NOVEMBRO EN VICTOR CAAMAÑO RIVAS

NOVEMBRO 2018 – EDICTO EXPOSICIÓN PUBLICA TABLON DE ANUNCIOS NOTARIA

Tramítase acta de notoriedad de declaración de herdeiros abintestato de Don Benito Núñez Piñeiro, con domicilio no Lugar da Modia, número 91-B, do municipio de Cambados, que faleceu o día nove de xullo de dous mil dezaoito, en estado de separado xudicialmente de Doña Carmen Vázquez Padín, de cuxo matrimonio, único contraído, deixou cinco fillos, […]

NOVEMBRO 2018 – PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2018

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA Á PROMOCIÓN ECONÓMICA A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento para a concesión, para o ano 2018 do PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA Á PROMOCIÓN ECONÓMICA no ámbito do Concello de Cambados coa finalidade de colaborar dunha forma activa na Promoción Económica no municipio apoiando a posta en […]

NOVEMBRO 2018 – REMATE DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA.

Pola empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”, rematáronse as obras de “REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA”, obra nº PC2017045199, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. O investimento ascendeu á cantidade de quince mil cento cincuenta euros (15.150,00 €), de Ive á cantidade de tres mil cento […]

NOVEMBRO 2018 – BASES AXUDAS AOS VECIÑOS PARA ENSINO

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217 de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2018 consignouse crédito para a concesión de subvencións para “Axudas a veciños para estudos (bolsas ensino)” na aplicación orzamentaria 3200/48100. Vistas as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e […]

NOVEMBRO 2018 – SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2018

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217 de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2018 consignouse crédito para a concesión de subvencións para fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos na realización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, asistencias e educativas durante o ano […]

NOVEMBRO 2018 – APROB. EXPTE. INF. PUBL. E DEFINIT. PROXECTO CONSTR. PLAN SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2016-2020: MELLORA SEGURIDADE VIARIA CONTORNO TRAMO C.A. ESTRADA PO-549, P.Q. 8+000 A 9+800

APROB. EXPTE. INF. PUBL. E DEFINIT. PROXECTO CONSTR. PLAN SEGURIDADE VIARIA DE GALICIA 2016-2020: MELLORA SEGURIDADE VIARIA CONTORNO TRAMO C.A. ESTRADA PO-549, P.Q. 8+000 A 9+800   ANUNCIO do 2 de novembro de 2018 polo que se fai pública a resolución pola que se aproba o expediente de información pública e definitivamente o proxecto de construción […]

NOVEMBRO 2018 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, AGOSTO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]