PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2018 – REMATE DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA.

Pola empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”, rematáronse as obras de “REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA”, obra nº PC2017045199, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. O investimento ascendeu á cantidade de quince mil cento cincuenta euros (15.150,00 €), de Ive á cantidade de tres mil cento […]

NOVEMBRO 2018 – BASES AXUDAS AOS VECIÑOS PARA ENSINO

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217 de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2018 consignouse crédito para a concesión de subvencións para “Axudas a veciños para estudos (bolsas ensino)” na aplicación orzamentaria 3200/48100. Vistas as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e […]

NOVEMBRO 2018 – SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2018

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217 de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2018 consignouse crédito para a concesión de subvencións para fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos na realización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, asistencias e educativas durante o ano […]