PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA PARA IMPULSO DO GALEGO EN CAMBADOS

NOVEMBRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA PARA IMPULSO DO GALEGO EN CAMBADOS

APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA PARA O IMPULSO DO GALEGO EN CAMBADOS

Expte. 3005/2018

O Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 2018, acordou aprobar inicialmente a Ordenanza para o impulso do galego en Cambados.

O que se fai público, por período de 30 días hábiles, a contar do seguinte ó da publicación do presente anuncio no BOP, para que os que teñan a consideración de interesados poidan presenta-las alegacións que estimen convenientes.

En caso de non presentarse reclamacións, dito acordo provisional entenderase elevado a definitivo, prodecéndose á publicación íntegra do seu texto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e no taboleiro de anuncios do Concello, entrando en vigor logo de que transcurran 15 días hábiles a partir do día seguinte ó da publicación.

Cambados, a 5 de novembro de 2.018

PROPOSTA DA ORDENANZA DO GALEGO