PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2018 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS

NOVEMBRO 2018 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS

Nestas datas rematáronse as obras de “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL RAMÓN CABANILLAS (Obra nº 2018017719 ), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo as axudas convocadas para a “Rehabilitación e sinalización do Patrimonio Histórico-Cultural dirixidas aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2018”, sendo executadas pola empresa CARPINTERÍA MADERALAR, S.L., polo prezo de oito mil cincuenta e sete euros con corenta e cinco céntimos (8.057,45 €), de Ive a cantidade de mil seiscentos noventa e dous euros con seis céntimos (1.692,06 €), totalizando un importe de nove mil setecentos corenta e nove euros con cincuenta e un céntimos (9.749,51 €), cunha baixa de 100,37 € (sobre o orzamento base de licitación de 9.849,88 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo primeira, apartado g) das Reguladoras da convocatoria.