PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS.

Por resolución desta Alcaldía, de data 27/09/2018, adxudicouse o contrato menor das obras das obras de “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS”, á empresa “CARPINTERÍA MADERALAR, S.L.”, que as executará polo prezo de oito mil cincuenta e sete euros con corenta e cinco céntimos (8.057,45 €), de Ive a cantidade de mil seiscentos noventa […]

OUTUBRO 2018 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN SERANTELLOS

No día de hoxe, 22/10/2018, levouse a cabo o trámite de apertura dos sobre únicos que conteñen as ofertas formuladas polas empresas que tomaron parte no procedemento do contrato menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN SERANTELLOS“, incluídas no PC2016. DESCARGAR DILIXENCIA DE APERTURA

OUTUBRO 2018 – ENTREVISTAS ALUMNOS OBRADOIRO DE EMPREGO

OBRADOIRO DE EMPREGO: CAMBADOS, RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO ENTREVISTAS ALUMNOS-TRABALLADORES LUGAR: OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS DATA: 23 de OUTUBRO 2018  ESPECIALIDADE: CARPINTERIA   APELIDOS e NOME   NIF   PUNTUACIÓN   ÁS 09:00 H   ALFARO VERA, CARMEN A   11 CORES PIÑEIRO, CRISTIAN   11 GALIÑANES GONZALEZ, JUAN R.   07 GOMEZ […]

OCTUBRE 2018 – GASTOS E INGRESOS LXVI FESTA DO ALBARIÑO

RELACIÓN GASTOS E INGRESOS FESTA DO ALBARIÑO Atendendo ao compromiso asumido de transparencia polo Goberno de Cambados de facer públicos as facturas de gastos e ingresos da celebración da LXVI Festa do Albariño, xúntanse a continuación o arquivo co desglose de gastos das facturas recibidas a día de hoxe no Concello de Cambados e ingresos […]

OUTUBRO 2018 – ANUNCIO BOP 16/10/2018 – PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR XUÑO-2018 – COBRANZA PERIODO VOLUNTARIO ATA O 17-12-2018 INCLUSIVE

COBRANZA PADRÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, XUÑO 2018 ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

VICTOR MANUEL CAAMAÑO RIVAS, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO: PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 13:45; 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 14:45 Lugar: SALÓN DE SESIÓNS Non admite participación a distancia […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E PATRIMONIO – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

XURXO CHARLIN TRIGO, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO: PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 13:30; 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 14:30 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia SEGUNDO. […]

OUTUBRO 2018 – LISTA PROVISIONAL CANDIDATOS A XURADOS

AUDIENCIA PROVINCIAL – LISTADO PROVIS. CANDIDATOS A XURADOS PARA EXPOSICIÓN AO PUBLICO (ÚLTIMOS 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO)

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 10 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 10 de outubro de 2018 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.Expediente 4272/2018.- TOMA DE POSESIÓN COMO CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN DE D. FABIAN DOMINGUEZ […]