PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2018 – REMATE DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA NUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA

OUTUBRO 2018 – REMATE DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA NUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA

Téndose rematadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA” (Obra nº PC2018011810), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), foron executadas pola empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L., polo prezo de 15.700,83 €, de Ive 3.297,17 €, totalizando un importe de 18.998,00 €, cunha baixa de 1.002,00 € (sobre o orzamento base de licitación de 20.000,00 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.