PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – REMATE DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA NUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA

Téndose rematadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA” (Obra nº PC2018011810), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), foron executadas pola empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.”, polo prezo de 15.700,83 €, de Ive […]

OUTUBRO 2018 – EDICTO EXPOSICIÓN ANUNCIO ACTA NOTARIEDAD

NOTARIA DE Dª JOSE-MARÍA GRAIÑO ORDOÑEZ EDICTO EXPOSIC. TRAMIT. ACTA NOTORIEDAD FINCA RUSTICA LAGOS DA MISIÓN OU OS LAGOS (SINEIRO/VILARIÑO) – REF. CATASTRAL: 36006A010000280000OR. EDICTO PARA EXPOSICION NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DURANTE 20 DIAS NATURAISDA FINCA SITA EN LUGAR SINEIRO (REF. CAT. 36006A010000280000OR)