PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO

PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado:

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente
Motivo: «URXENTE NECESIDADE DE ADOPCIÓN DE ACORDO EN RELACIÓN COS ASUNTOS INCLUÍDOS E IMPOSIBILIDADE MATERIAL DE CONVOCATORIA EN TEMPO E FORMA»
Data e hora: 1ª convocatoria: 30 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 30 de outubro de 2018 ás 22:00
Lugar: SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia

SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.
TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1.RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN
2.TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA AO CARGO DE CONCELLEIRO DE D. LUIS ALBERTO SERANTES GONZALEZ
3.EXPTE. 3819/2018 – MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA_SUPLEMENTO DE CRÉDITO 01/2018 CON CARGO AO REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS.-
4.EXPTE. 3819/2018 – RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 04/2018-CONTA 413-APLICACIÓN SUPERAVIT 2017
5.EXPTE. 4513/2018.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Nº 06/2018 – INCREMENTO RETRIBUCIÓNS PERSOAL LPGE 2018 CO FONDO DE CONTINXENCIA.
6.EXPTE. 4683/2018.- ESCRITO DO SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL SOLICITANDO ACORDO PLENARIO S/ FIXACIÓN DE FESTAS DE CARÁCTER LOCAL PARA O ANO 2019.-

B) Actividade de control

C) Rogos e preguntas

DECRETO 2018-0787 [Decreto da convocatoria]