PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DA AVDA. DA CORUÑA

Por resolución desta Alcaldía, de data 04/10/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “REHABILITACIÓN DA AVDA. DA CORUÑA”, á empresa “AUDECA, S.L.U.”, que as executará polo prezo de trinta e dous mil setecentos sesenta e nove euros con dezanove céntimos (32.769,19 €), de Ive a cantidade de seis mil oitocentos oitenta e un euros […]