PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO OUTUBRO

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO OUTUBRO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora: 1ª convocatoria: 25 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 25 de outubro de 2018 ás 22:00
Lugar: SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI
2.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA
3.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS
4.EXPTE. 3819/2018 – MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA_SUPLEMENTO DE CRÉDITO 01/2018 CON CARGO AO REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS
5.EXPTE. 3819/2018 – RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 04/2018_ CONTA 413_APLICACIÓN SUPERAVIT 2017
6.EXPTE. 3005/2018.- APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA PARA O IMPULSO DO GALEGO EN CAMBADOS.
7.ASUNTOS DE URXENCIA.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
8.URXENCIA.- EXPTE. 4513/2018.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Nº 06/2018 – INCREMENTO RETRIBUCIÓNS PERSOAL LPGE 2018 CO FONDO DE CONTINXENCIA.
B) Actividade de control
9.DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DICTADAS POLA ALCALDÍA.-
C) Rogos e preguntas

DECRETO 2018-0753  Decreto da convocatoria