PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO OUTUBRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 25 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 25 de outubro de 2018 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI 2.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA […]

OUTUBRO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS.

Por resolución desta Alcaldía, de data 27/09/2018, adxudicouse o contrato menor das obras das obras de “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS”, á empresa “CARPINTERÍA MADERALAR, S.L.”, que as executará polo prezo de oito mil cincuenta e sete euros con corenta e cinco céntimos (8.057,45 €), de Ive a cantidade de mil seiscentos noventa […]

OUTUBRO 2018 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN SERANTELLOS

No día de hoxe, 22/10/2018, levouse a cabo o trámite de apertura dos sobre únicos que conteñen as ofertas formuladas polas empresas que tomaron parte no procedemento do contrato menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN SERANTELLOS“, incluídas no PC2016. DESCARGAR DILIXENCIA DE APERTURA