PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E PATRIMONIO – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E PATRIMONIO – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

XURXO CHARLIN TRIGO, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO,

DISPOÑO:

PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado:
DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora: 1ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 13:30; 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 14:30
Lugar: SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia
SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.
TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:
ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI
2.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA
3.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS
4.EXPTE. 3819/2018 – RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 04/2018_ CONTA 413_APLICACIÓN SUPERAVIT 2017
5.EXPTE. 3819/2018 – MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA_SUPLEMENTO DE CRÉDITO 01/2018 CON CARGO AO REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS

B) Actividade de control

C) Rogos e preguntas

DECRETO 2018-0716 [Decreto da convocatoria COMISION FACENDA] (1)