PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – REMATE DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA NUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA

Téndose rematadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA” (Obra nº PC2018011810), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), foron executadas pola empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.”, polo prezo de 15.700,83 €, de Ive […]

OUTUBRO 2018 – EDICTO EXPOSICIÓN ANUNCIO ACTA NOTARIEDAD

NOTARIA DE Dª JOSE-MARÍA GRAIÑO ORDOÑEZ EDICTO EXPOSIC. TRAMIT. ACTA NOTORIEDAD FINCA RUSTICA LAGOS DA MISIÓN OU OS LAGOS (SINEIRO/VILARIÑO) – REF. CATASTRAL: 36006A010000280000OR. EDICTO PARA EXPOSICION NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DURANTE 20 DIAS NATURAISDA FINCA SITA EN LUGAR SINEIRO (REF. CAT. 36006A010000280000OR)

OUTUBRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS (IBI, AUGA E SUMIDOIROS)

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS  DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno da Corporación municipal de Cambados na sesión ordinaria de data 25 de outubro de 2018, aprobou inicialmente a modificación a modificación das seguintes ordenanzas fiscais: 1. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de distribución de auga. 2. Modificación […]

OUTUBRO 2018 – SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO  CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO

O grupo de traballo mixto encargado da selección dos alumnos-traballadores do obradoiro de emprego RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO, acordou por unanimidade, na súa xuntanza do mércores 24 de outubro de 2018, propoñer as persoas que figuran nas seguintes relacións, como titulares e suplentes. Lémbrase que a normativa do programa de obradoiros de emprego esixe […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO

PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «URXENTE NECESIDADE DE ADOPCIÓN DE ACORDO EN RELACIÓN COS ASUNTOS INCLUÍDOS E IMPOSIBILIDADE MATERIAL DE CONVOCATORIA EN TEMPO E FORMA» Data e hora: 1ª convocatoria: 30 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 30 de outubro de […]

OUTUBRO 2018 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMARON PARTE NO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS (CAMIÑO DE A PASTORA E CAMIÑO DE COUTO DE ABAIXO)

No día de onte, 24/10/2018, levouse a cabo o trámite de apertura dos sobres únicos que conteñen as ofertas formuladas polas empresas que tomaron parte no procedemento aberto simplificado abreviado, para a contratación das obras de “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS (CAMIÑO DE A PASTORA E CAMIÑO DE COUTO DE ABAIXO“, incluidas no Plan de Mellora […]

OUTUBRO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DA AVDA. DA CORUÑA

Por resolución desta Alcaldía, de data 04/10/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “REHABILITACIÓN DA AVDA. DA CORUÑA”, á empresa “AUDECA, S.L.U.”, que as executará polo prezo de trinta e dous mil setecentos sesenta e nove euros con dezanove céntimos (32.769,19 €), de Ive a cantidade de seis mil oitocentos oitenta e un euros […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO OUTUBRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 25 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 25 de outubro de 2018 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IBI 2.EXPTE. 4025/2018 – MODIFICACIÓN DA […]