PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO EXERCICIO 2018

SETEMBRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO EXERCICIO 2018

Aprobados pola Tesourería desta Deputación de Pontevedra – ORAL os Padróns cobratorios do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2018, comprensivos das liquidacións, poranse ao dispar do público nos Locais do CONCELLO DE CAMBADOS, desde o 06 setembro ao 05 de outubro de 2018, ámbolos dous días inclusive, podendo os interesados, durante podendo os interesados, durante dito prazo, examinar os mesmos e presentar, no prazo dun mes, desde o 06 de outubro de 2018, as reclamacións procedentes consonte a dereito perante a Tesoureria desta Deputación de Pontevedra – ORAL (art. 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais).

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO EXERCICIO 2018