PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2018 – SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDE XOVEN”

Listado de Alumnos-Traballadores seleccionados para participar no Obradoiro de Emprego “Cambados Emprende Xoven” RELACIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO CAMBADOS EMPRENDE XOVEN

SETEMBRO 2018 – ENTREVISTAS ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO

Listado de Alumnos para realizar a entrevista o vindeiro 13 de Setembro para o Obradoiro de Emprego de Cambados “Emprende Xoven” na Oficina de Emprego de Cambados. Listado de Alumnos: EXPTE. 2117-2018 – RELACIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO

SETEMBRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO EXERCICIO 2018

Aprobados pola Tesourería desta Deputación de Pontevedra – ORAL os Padróns cobratorios do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2018, comprensivos das liquidacións, poranse ao dispar do público nos Locais do CONCELLO DE CAMBADOS, desde o 06 setembro ao 05 de outubro de 2018, ámbolos dous días inclusive, podendo os interesados, durante podendo os interesados, […]

DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DE RAMÓN CABANILLAS”

No día  hoxe 03/092018, levouse a cabo a apertura dos sobres únicos que contiñan a documentación e ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte na contratación menor das obras de “CONSERVACIÓN DA CASA NATAL DA RAMÓN CABANILLAS”.  As obras atópanse subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao programa para a Rehablitación […]