PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA.

Por resolución desta Alcaldía, de data 28/08/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA DE VILAGARCÍA”, á empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ PORTELA, S.L.”, que executará as obras polo prezo de quince mil setecentos euros con oitenta e tres céntimos (15.700,83 €), de Ive a cantidade […]

AGOSTO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA E PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO RURAL DE A MODIA

Por resolución desta Alcaldía, de data 16/07/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA E PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO RURAL DE A MODIA”, á empresa “COVSA”, que executará as obras polo prezo de trinta e cinco mil setecentos vinte e oito euros con sesenta e catro céntimos (35.728,64), de Ive a cantidade de sete mil […]

AGOSTO 2018 – PADRÓN DE SUMIDOIROS 1º SEMESTRE 2018

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 1º semestre 2018. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 1º semestre do ano 2018 […]

AGOSTO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2017

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello, correspondente ó exercicio 2017, e ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o 21 de agosto de 2018, dando cumprimento ó disposto polo artigo 212.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora […]