PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2018 – COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO PADRÓN PRAZA 2T-2018

AGOSTO 2018 – COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO PADRÓN PRAZA 2T-2018

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO, PADRÓN PRAZA 2T 2018

EDICTO

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario

De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA
correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA ABRIL-MAIO-XUÑO 2018 o seguinte:
Durante o prazo comprendido entre 20 de Agosto de 2018 ata o 20 de Agosto de 2018, procederase ó cobro en período voluntario da cota do Padrón citado.
Forma de Pagamento
a) Mediante ingreso nas contas de recadación do concello abertas nas seguintes entidades bancarias:

ABANCA
CAIXABANK
BANCO SABADELL

b) Domiciliación bancaria: O cargo en conta efectuaráse durante a segunda semana do mes de de Setembro de 2018.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de decembro, Xeral Tributaria.
Advertencia, o vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción dos recargos correspondentes e demáis conceptos esixibles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria.