PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – ANUNCIO EXPDTE. ABANDONO ANIMAIS

Anuncio de notificación de 24 de agosto de 2018 en procedemento Expte. G. 273/2018 – animais abandonados (Notificación Decreto Alcaldía nº 2018-0457 de data 24.07.2018). IDE: N1800584315 Especie: Canina. Sexo: Macho. Nome do animal: KWIAT. Raza: AIREDALE TERRIER. Número de microchip: 348098100196580. Número de pasaporte: É110077788. 20180830_EXPTE. 273_2018 ANUNCIO PUBLICADO EN BOE – Nº 210 […]

AGOSTO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

Expediente núm.: PLN/2018/6  Órgano colexiado: O Pleno DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 30 de agosto de 2018 ás 21:00 2ª convocatoria: 30 de agosto de 2018 ás 22:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Expediente 3695/2018. TOMA COÑECEMENTO DA […]

ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA

Por resolución desta Alcaldía, de data 01/08/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”, que as executará polo prezo total de 18.331,50 € € (15.150,00 € e 3.181,50 € de Ive), cunha baixa de 4.168,50 € (sobre orzamento base de […]

AGOSTO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA.

Por resolución desta Alcaldía, de data 28/08/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA DE VILAGARCÍA”, á empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ PORTELA, S.L.”, que executará as obras polo prezo de quince mil setecentos euros con oitenta e tres céntimos (15.700,83 €), de Ive a cantidade […]

AGOSTO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA E PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO RURAL DE A MODIA

Por resolución desta Alcaldía, de data 16/07/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA E PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO RURAL DE A MODIA”, á empresa “COVSA”, que executará as obras polo prezo de trinta e cinco mil setecentos vinte e oito euros con sesenta e catro céntimos (35.728,64), de Ive a cantidade de sete mil […]

AGOSTO 2018 – PADRÓN DE SUMIDOIROS 1º SEMESTRE 2018

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 1º semestre 2018. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 1º semestre do ano 2018 […]

AGOSTO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2017

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello, correspondente ó exercicio 2017, e ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o 21 de agosto de 2018, dando cumprimento ó disposto polo artigo 212.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora […]

AGOSTO 2018 – DILIXENCIA APERTURA SOBRES ÚNICOS QUE CONTIÑAN AS OFERTAS PARA TOMAR PARTE NA CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA NUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA”

No día de onte 27/08/2018, levouse a cabo a apertura dos sobres únicos que contiñan a documentación e ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte na contratación menor das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DUN TRAMO DA AVDA. DE VILAGARCÍA”.  As obras atópanse subvencionadas ao 100% polo Plan Concellos 2016 da Excma. […]

AGOSTO 2018 – OFERTA E BASES SELECCIÓN EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTES E ALUMNOS/AS O.E. “CAMBADOS EMPRENDE XOVEN”

Estas Bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 2° e 10º da orde do 4 de maio de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional […]