PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2018 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Por resolución desta Alcaldía, de data 24/07/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS”, á empresa “ACEVI, S.L.”, que executará as obras polo prezo de vinte e catro mil seiscentos catorce euros con oitenta e nove céntimos (24.614,89), de Ive a cantidade de cinco mil cento sesenta e nove euros […]