PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO 2018

XULLO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO 2018

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017

Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o exercicio económico 2018, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo por capítulos:

1110.png

Así mesmo, de conformidade co establecido no art. 127 do R.D.Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, publícase o Cadro de Persoal aprobado co Orzamento 2018.

1193.png

1208.png

1217.png

Contra a aprobación definitiva poderá interpoñerse directamente recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio no B.O.P.. A interposición do citado recurso non suspenderá por sí so a aplicación do orzamento definitivamente aprobado, tal e como determina o artigo 171.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.