PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO 2018

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017 Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o exercicio económico 2018, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo por capítulos: […]