PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA DE VILAGARCÍA.

XULLO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA DE VILAGARCÍA.

Por resolución desta Alcaldía, de data 6/7/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA. DE VILAGARCÍA”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”, por importe de trece mil euros (13.000,00 €), de IVE a cantidade de dous mil setecentos trinta euros (2.730,00 €), totalizando un importe de quince mil setecentos trinta euros (15.730,00 €) e cunha baixa de 7.480,12 € sobre o prezo de licitación (23.210,12 €).

As mencionadas obras atópanse subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos.