PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA DE VILAGARCÍA.

Por resolución desta Alcaldía, de data 6/7/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA. DE VILAGARCÍA”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”, por importe de trece mil euros (13.000,00 €), de IVE a cantidade de dous mil setecentos trinta euros (2.730,00 €), totalizando un importe de […]