PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2018 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Por resolución desta Alcaldía, de data 24/07/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS”, á empresa “ACEVI, S.L.”, que executará as obras polo prezo de vinte e catro mil seiscentos catorce euros con oitenta e nove céntimos (24.614,89), de Ive a cantidade de cinco mil cento sesenta e nove euros […]

XULLO 2018 – MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS E TERREOS DE USO PÚBLICO CANDO DEAN ACCESO A ESTABLECEMENTOS INDUSTRIAIS OU COMERCIAIS, RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE. Rematado o período de exposición pública do […]

XULLO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO 2018

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017 Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o exercicio económico 2018, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo por capítulos: […]

XULLO 2018 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA DE VILAGARCÍA.

Por resolución desta Alcaldía, de data 6/7/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA. DE VILAGARCÍA”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”, por importe de trece mil euros (13.000,00 €), de IVE a cantidade de dous mil setecentos trinta euros (2.730,00 €), totalizando un importe de […]

XULLO 2018 – IMPOSTO S/ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018 – COTAS NACIONAIS E PROVINCIAIS

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVOS OS RECIBOS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 2018 CORRESPONDENTES A COTAS NACIONAIS E PROVINCIAIS O departamento da Recaudación Municipal de Cambados inicia  o período de cobro dos recibos correspondentes ao Imposto sobre Actividades Económicas, IAE, correspondente a este ano. Os contribuyentes que teñan os recibos domiciliados, terán o cargo na […]

XULLO 2018 – EMISIÓN DO PLENO ORDINARIO DO 2 DE XULLO DE 2018

O luns 2 de xullo, ás 21:00 no salón de plenos da casa consistorial celebrarase a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de xuño, coa seguinte ORDE DO DÍA: A) PARTE RESOLUTIVA 1º.- Expediente 2544/2018. Proposta da alcaldía ratificación do acordo plenario de 27.06.2013 – Declaración da Festa do Albariño como festa de interese turístico […]