PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO 2018

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2017 Aprobado definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Cambados para o exercicio económico 2018, de conformidade co disposto no artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, publícase o resumo do mesmo por capítulos: […]

XULLO 2018 – IMPOSTO S/ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018 – COTAS NACIONAIS E PROVINCIAIS

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVOS OS RECIBOS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 2018 CORRESPONDENTES A COTAS NACIONAIS E PROVINCIAIS O departamento da Recaudación Municipal de Cambados inicia  o período de cobro dos recibos correspondentes ao Imposto sobre Actividades Económicas, IAE, correspondente a este ano. Os contribuyentes que teñan os recibos domiciliados, terán o cargo na […]

XULLO 2018 – EMISIÓN DO PLENO ORDINARIO DO 2 DE XULLO DE 2018

O luns 2 de xullo, ás 21:00 no salón de plenos da casa consistorial celebrarase a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de xuño, coa seguinte ORDE DO DÍA: A) PARTE RESOLUTIVA 1º.- Expediente 2544/2018. Proposta da alcaldía ratificación do acordo plenario de 27.06.2013 – Declaración da Festa do Albariño como festa de interese turístico […]