PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2017 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS IBI, IAE E INSTALACIÓNS Y OBRAS “DOING BUSSINES”

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS SEGUINTES Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 42, de data 9 de marzo de 2018, referinte aos acordos adoptados polo Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 25 de xaneiro de 2018, sobre modificacións da Ordenanza fiscal […]

XUÑO 2018 – NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS / SARDIÑADAS DE SAN XOAN 2018

Estas mesmas normas fanse extensivas á celebración de Cacharelas/Sardiñadas durante o mes de xuño, sexa a noite do 23 al 24. Distinguirase entre a celebración de Cacharelas/Sardiñada en propiedade privada e na vía pública, neste último suposto onde só poderán celebrarse as solicitadas por colectivos ou asociacións. Solicitud de cacharela San Xoan NORMAS DE XESTIÓN […]

XUÑO 2018 – BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DE PERSOAL NAS OFICINAS DE TURISMO

É obxecto da presente convocatoria regular a contratación de dous traballadores nas oficinas de turismo do Concello de Cambados, en réxime laboral temporal, a tempo parcial (25 horas semanais), e na modalidade de contrato de duración determinada por acumulación de tarefas e dende o 15 de xuño de 2018 ata o 15 de setembro de […]

XUÑO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018

APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018 Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno deste Concello, de data 10 de maio de 2018, o Orzamento, Bases de Execución, e o Cadro de Persoal para o exercicio económico 2018, con arranxo ao previsto no artigo 169 do Texto Refundido da lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real […]