PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2018 – EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos o representantes que se relacionan en el anexo […]

MAIO 2018 – BANDO: OBRIGAS RELACIONADAS COAS PARCELAS QUE DISPOÑAN DE ARBORADO OU EXISTA MALEZA

BANDO Fátima Abal Roma, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Cambados, en base ás atribucións que me confire o artigo 21.1.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, en relación co disposto no artigo 84.1.a) do mesmo texto normativo, que establece a posibilidade de intervir a actividade dos cidadáns por […]