PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2018 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EN VEIGA E FONTE DO COUTO

MAIO 2018 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EN VEIGA E FONTE DO COUTO

Finalizadas pola empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.”, as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) obra nº 2017020504, estas ascenderon a un total un importe de 16.936,53 € (IVE incluído), cunha baixa de 7.286,20 € sobre o prezo de licitación (24.222,73 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.

En Cambados, a 14 de maio de 2018