PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2018 – ORZAMENTOS CONCELLO DE CAMBADOS EXERCICIO 2018

MAIO 2018 – ORZAMENTOS CONCELLO DE CAMBADOS EXERCICIO 2018

ORZAMENTOS DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2018

O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 10 de maio de 2018, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2018. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles, prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. De conformidade co acordo adoptado o Orzamento considerarase definitivamente aprobado, si durante o citado prazo non se presentaran reclamacións.

ORZAMENTO 2018 – RESUMO CAPITULOS GASTOS E INGRESOS PDF
BASES DE EXECUCÓN DO ORZAMENTO 2018 PDF
ESTADO DE PREVISIÓN E SITUACIÓN DA DÉBEDA ORZAMENTO 2018 PDF
MEMORIA ALCADÍA ORZAMENTO 2018 PDF
ANEXO DE PERSOAL ORZAMENTO 2018 PDF
ANEXO DE INVESTIMENTOS ORZAMENTO 2018 PDF
ANEXO BENEFICIOS FISCAIS ORZAMENTO 2018 PDF
ANEXO CONVENIOS CCAA GASTO SOCIAL ORZAMENTO 2018 PDF
INFORME ECONOMICO FINANCIERO PDF
CADRO DE PERSOAL 2018 PDF
INFORME ESTABILIDADE ORZAMENTO 2018 PDF
INFORME DE INTERVENCIÓN ORZAMENTO 2018 PDF
INFORME DE SECRETARÍA ORZAMENTO XERAL 2018 PDF
AVANCE LIQUIDACIÓN INGRESOS 2017 PDF
AVANCE LIQUIDACIÓN GASTOS 2017 PDF
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS 2016 PDF
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS 2016 PDF
RESULTADO ORZAMENTARIO 2016 PDF
CONTA XERAL 2016 PDF