PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2018 – EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos o representantes que se relacionan en el anexo […]

MAIO 2018 – BANDO: OBRIGAS RELACIONADAS COAS PARCELAS QUE DISPOÑAN DE ARBORADO OU EXISTA MALEZA

BANDO Fátima Abal Roma, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Cambados, en base ás atribucións que me confire o artigo 21.1.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, en relación co disposto no artigo 84.1.a) do mesmo texto normativo, que establece a posibilidade de intervir a actividade dos cidadáns por […]

MAIO 218 – COBRANZA CONSERVATORIO DE MÚSICA, 3º TRIMESTRE CURSO 2017/2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a CONSERVATORIO DE MUSICA 3 TRIMESTRE CURSO 2017-18 o seguinte: Durante […]

MAIO 2018 – COBRANZA PADRÓN ESCOLA DE MÚSICA, 3º TRIMESTRE CURSO 2017-2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a ESCOLA MUSICA 3 TRIMESTRE CURSO 2017-18 o seguinte: Durante o […]

MAIO 2018 – COBRANZA PADRÓN DO LIXO DA PRAZA, 1º TRIMESTRE 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POLO SERVIZO DO LIXO DA PRAZA correspondente a 1ºTRIMESTRE […]

MAIO 2018 – COBRANZA PADRÓN DA PRAZA, 1º TRIMESTRE 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POLO SERVIZO DA PRAZA DO 1ºTRIMESTRE DO 2018 o […]

MAIO 2018 – COBRANZA PADRÓN DO MERCADO, 1º TRIMESTRE 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POLO SERVIZO DO MERCADO DO1ºTRIMESTRE DO 2018 o seguinte: […]

MAIO 2018 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS EN VEIGA E FONTE DO COUTO

Finalizadas pola empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.”, as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) obra nº 2017020504, estas ascenderon a un total un importe de 16.936,53 € (IVE incluído), cunha […]

MAIO 2018 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA, POR AUSENCIA, NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE, OS DÍAS 2 E 3 DE MAIO

Expediente 1705/2018 DECRETO DA ALCALDIA Tendo que ausentarme da localidade os días 2 e 3 de maio, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS; na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de […]

MAIO 2018 – ORZAMENTOS CONCELLO DE CAMBADOS EXERCICIO 2018

ORZAMENTOS DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2018 O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 10 de maio de 2018, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2018. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei […]