PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO URXENTE

ABRIL 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO URXENTE

EVA MARÍA CASAL SANJURJO, EN CALIDADE DE SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS, pon no seu coñecemento que con esta data a Sra. Alcaldesa Dª FÁTIMA ABAL ROMA, dictou, con esta data, o seguinte Decreto: “Visto que pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, publicáronse as Bases Reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018 – 2019, e sendo preciso que polo Pleno da Corporación se lle preste aprobación aos proxectos a incluír no mesmo, dentro do prazo de presentación de solicitudes que remata o 04.04.2018.-

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria
Extraordinaria urxente
Motivo: «APROBACIÓN DOS PROXECTOS A INCLUIR NO PC/2018 (EXPTE. 118/2018)»
Data e hora
1ª convocatoria: 4 de abril de 2018 ás 18:30
2ª convocatoria: 4 de abril de 2018 ás 19:30
Lugar
SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN.-
2.Expediente 118/2018. Subvención solicitada a outra Administración.-
B) Actividade de control

C) Rogos e preguntas

CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO URXENTE