PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO URXENTE

EVA MARÍA CASAL SANJURJO, EN CALIDADE DE SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS, pon no seu coñecemento que con esta data a Sra. Alcaldesa Dª FÁTIMA ABAL ROMA, dictou, con esta data, o seguinte Decreto: “Visto que pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, publicáronse as Bases Reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos […]