PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

 • Home
 • /
 • MARZO 2018 – ACTAS DO ÓRGANO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DO PLAN CONCELLOS 2018

MARZO 2018 – ACTAS DO ÓRGANO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DO PLAN CONCELLOS 2018

Acta do Órgano de Selección para a selección de persoal do Plan Concellos 2018:

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Manuel Sineiro Galiñanes

VOGAL:  Dª  María Parada Portas

SECRETARIO:  D. Antonio Padin Torres

No  Salón de Plenos do Concello de Cambados, reúnense en primeira convocatoria os membros do tribunal  citados mais arriba, co obxecto de constituir o tribunal calificador, baixo a presidencia de Don Manuel Sineiro Galiñanes,  e asistido polo secretario quen certifica

Comprobado pola secretaría a existencia de quórum  necesario, se declara polo Sr.  Presidente aberta a sesión.

PRIMEIRO.- ADIMISIÓN

Admitíronse as personas preseleccionas polo oficina de emprego, que non renunciaron expresamente o posto de traballo  ofertado, que achegaron a carta de presentación e compareceron no Concello acompañadas do seu documento de indentificación personal, asi como a acreditación no seu caso dos coñecementos especificados na oferta

SEGUNDO.- PROPOSTA DE NOMEAMENTO

Por unanimidade os membros do tribunal, en atención aos criterios  fixados  na cláusula novena das bases de selección aprobadas,  propoñen a Xunta de Goberno Local, tal e como indica a cláúsula décima que seleccione aos candidatos e para os seguintes postos:

 • CONTRATACION DE UN COIDADOR DE ANIMAIS   EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

– MARIA MILAGROS BLANCO GLEZ.

 • ARQUITECTO TECNICO,  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

– MIRIAM ABAL ABAL          

 • AXENTE DE DESENVOLVEMENTO LOCAL,  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

– JOAQUIN EGIDIO LOPEZ CUIÑAS

 • EMPREGADO ADVO. CON TAREFAS DE ATENCION O PUBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPIGRAFES,  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

– ANA MARIA PARADA REY

 • EMPREGADO ADVO. CON TAREFAS DE ATENCION O PUBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPIGRAFES,  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-PORFIRIA ESTHER MENDOZA SOSA

 • EMPREGADO EN XESTION  FINANCIEIRA DE EMPRESAS ,  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-SUSANA GONZALEZ PIÑEIRO

 • EMPREGADO ADVO. DE CONTABILIDADE EN XERAL EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-M. DOLORES FRAGA CARDALDA     

 • MONITOR  DE MEDIO AMBIENTE,  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-DAMIAN VARELA ALVAREZ

 • CATRO MONITORES DE SERVIZOS A COMUNIDADE,  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-MABEL FALCON DOIO. (CONTRATO DE 35 HORAS)

-DANIEL J. LOPEZ GLEZ. (CONTRATO DE 35 HORAS)

-RAQUEL OUBIÑA V. ( CONTRATO DE 25 HORAS)

-PASTORA PREGO PADIN. (CONTRATO DE 25 HORAS)

 • PROMOTOR DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMES E MULLERES  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-ANA MARIA PEREZ DOMINGUEZ

 • DOUS TRABALLADORES SOCIAIS,  EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-SARA GOMEZ PEREZ. (CONTRATO DE 25 HORAS)

-BIBIANA REY HERMIDA. ( CONTRATO DE 35 HORAS)

 • COIDADOR DE ANIMAIS EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-MARIA MILAGROS BLANCO GLEZ.

 • CONDUCTOR DE MINIPALA , EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-JUAN CARLOS PADIN CHANTADA

 • ELECTRICISTA , EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-JOSE NOVOA GARCIA

 • FONTANERO, EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-FRANCISCO J. PADIN MIGUEZ

 • DOUS ALBANEIS, EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-Juan Benito Otero Diz

-Jesús Señorans Varela       

 • CATRO OPERARIOS DE MANTEMENTO VARREDORES,   EN REXIME LABORAL A TEMPO PARCIAL

-Laura Meis Durán

-Ramón Oubiña Piñeiro

-José Luis Vázquez Piñeiro

-Andrés Vázquez Dozo                                                            

 TERCEIRO.  ACORDO  DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E FORMALIZACION DO CONTRATO

De conformidade do previsto na cláusula undécima, a vista da proposta do tribunal de selección, a Xunta de Goberno Local  ditará acordo do procedemento selectivo ao obxecto de proceder a formalización do contrato, baixo a modalidade de contrato laboral temporal, debendo os seleccionados aportar, no prazo que se indicará no acordo de resolución, a documentación requerida.

ACTAS DE TRIBUNAL SELECCIÓN DE PERSOAL PLAN CONCELLOS

DILIXENCIA DE CORRECCIÓN DE ERROS DA ACTA DO ORGANO DE SELECCIÓN DE PERSOAL