PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2018 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. PARQUE INFANTIL EN BELECO

MARZO 2018 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. PARQUE INFANTIL EN BELECO

Finalizadas pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, as obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017, estas ascenderon a un total un importe de 26.215,36 € (IVE incluído) e cunha baixa de 8.784,64 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 12 de marzo de 2018.