PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2018 – ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS. ACTUACIÓNS EN CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES.

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”, deberán presentar a súas ofertas no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 22  de marzo de 2018 (xoves),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres. No […]

MARZO 2018 – CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN. SOTERRAMENTO LIÑA B.T. NA RÚA REAL.

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 8 de marzo de 2018 (xoves), ás 14.00 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte ORDE DO DÍA:  ÚNICO.- Dar conta do informe do Técnico Municipal […]

MARZO 2018 – RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVDA. DE VILARIÑO

Por Resolución desta Alcaldía de data 05/03/2018, adxudicouse á empresa “TECNOGALL, S.L.“, o contrato das obras de “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVDA. DE VILARIÑO”, por importe de vinte e dous mil douscentos setenta e sete euros con sesenta e oito céntimos ( 22.277,68 €), de IVE a cantidade de catro mil seiscentos setenta e […]

MARZO 2018 – BASES SELECCIÓN DE 24 TRABALLADORES CON CAGO O PLAN DE CONCELLOS 2018

BASES PARA A SELECCIÓN DE 24 TRABALLADORES/AS DE DIVERSAS CATEGORIAS E PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS E SERVICIOS MUNICIPAIS, CON CAGO O PLAN DE CONCELLOS 2018 (LIÑA 3.- Emprego para conservación de bens e servizos municipais). DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. No BOP.- nº 2, do 3 de Xaneiro de 2018 a Deputación de Pontevedra publicou […]