PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2018 – EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA XUNTA DE GALICIA

CONVOCATORIA FORMALIZACIÓN DAS ACTAS DE OCUPACIÓN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Obra: PROXECTO DE CONSTRUClÓN DO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300 VILARIÑO-POLIGONO DO SALNÉS. P.Q. 9+310 AO 10+270. NOS CONCELLOS DE CAMBADOS e RIBADUMIA CLAVE: PO/16/062.06 TERMO MUNICIPAL: CAMBADOS O Servizo provincial da Axencia Galega de Infraestruturas en Pontevedra, en base ás competencias que lle […]

FEBREIRO 2018 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DOTACIÓN CONTEDORES SOTERRADOS NA R/OURENSE

Por Resolución desta Alcaldía de data 6/02/2018, adxudicouse á empresa “CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)”, o contrato das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE“, por importe de 19.632,35 € (Ive incluído), cunha baixa de 3.185,35 € sobre o prezo de licitación (22.817,70 €). As indicadas obras están financiadas pola Excma. Deputación Provincial, con cargo […]

FEBREIRO 2018 – ANUNCIO APROBACION PADRON TAXA SANENAMENTO

CONCELLO DE CAMBADOS SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2017. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre […]

FEBREIRO 2018 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRA CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA“. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 21 de febreiro […]

FEBREIRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS POR: Recollida Lixo do 1º Cuadrimestre 2018. Letreiros, Entrada de Vehículos, Escaparates, Vados, Elementos de Construción Pechados, Balcóns, Terrazas e Marquesiñas, Toldos, paraventos e semellantes do 1º Cuadrimestre 2018. Aprobados pola Tesourería da Deputación Provincial de Pontevedra — ORAL os […]

FEBREIRO 2018 – ADMISIÓN E SELECCIÓN DE PROXECTOS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS

Providencia do Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica Que de conformidade co disposto no Capítulo Segundo: Admisión e selección de proxectos empresariais, da Ordenanza reguladora do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 24/09/2015, publicado o seu texto íntegro no […]