PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2018 – SUSPENSIÓN PROCESO SELECTIVO OFICIAL DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CAMBADOS

CONVOCATORIA, COBERTURA POLO SISTEMA DE MOBILIDADE, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CAMBADOS, NÚMERO 3507/2017 A Alcaldesa do Concello de Cambados, por resolución de data 29 de xaneiro do 2017, adoptou o seguinte acordo: “En data 6 de outubro, publicáronse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, Número 193, as “Bases […]

FEBRERO 2018 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 1 DE MARZO

DECRETO En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (ROF) e de conformidade co previsto […]