PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, 19/02/2018, DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL, EN RELACIÓN COAS OBRAS DE SOTERRAMENTO LIÑA B.T. R/REAL

En documento adxunto, insértase a Acta da Mesa de Contratación celebrada, no día de hoxe, 19 de febreiro de 2018, na que se dou conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas formuladas no procedemento de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA R/REAL”. En Cambados, 19 de febreiro de 2018. Servizo de […]

FEBREIRO 2018 – INFORME PROPOSTA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN ILUMINACIÓN VIAL AVDA. VILARIÑO”

No día de hoxe, 19/2/2018, abríronse as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento para a contratación menor das obras de “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVDA. DE VILARIÑO” , incluídas no PC/2017 subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial e, unha vez valoradas polos Técnicos, formularon a proposta de adxudicación que figura no […]