PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2018 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DOTACIÓN CONTEDORES SOTERRADOS NA R/OURENSE

Por Resolución desta Alcaldía de data 6/02/2018, adxudicouse á empresa “CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)”, o contrato das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE“, por importe de 19.632,35 € (Ive incluído), cunha baixa de 3.185,35 € sobre o prezo de licitación (22.817,70 €). As indicadas obras están financiadas pola Excma. Deputación Provincial, con cargo […]