PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2018 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRA CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “CONSERVACIÓN DO PAZO DE TORRADO E SALA DA NAVE DE PEÑA“. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 21 de febreiro […]

FEBREIRO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS POR: Recollida Lixo do 1º Cuadrimestre 2018. Letreiros, Entrada de Vehículos, Escaparates, Vados, Elementos de Construción Pechados, Balcóns, Terrazas e Marquesiñas, Toldos, paraventos e semellantes do 1º Cuadrimestre 2018. Aprobados pola Tesourería da Deputación Provincial de Pontevedra — ORAL os […]

FEBREIRO 2018 – ADMISIÓN E SELECCIÓN DE PROXECTOS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS

Providencia do Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica Que de conformidade co disposto no Capítulo Segundo: Admisión e selección de proxectos empresariais, da Ordenanza reguladora do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 24/09/2015, publicado o seu texto íntegro no […]