PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2018 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Visto o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no territorio […]

XANEIRO 2018 – PROPOSTA DE ADHESIÓN “CONCELLOS DOING BUSINESS GALICIA”

Visto o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no territorio […]

XANEIRO 2018 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN – PÁXINA WEB

No día de onte presentouse a nova PÁXINA WEB MUNICIPAL, realizada pola empresa “DISEÑO Y WEBOS, S.L.”, subvencionada ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, por un importe de 4.301,54 € (IVE incluído), cunha baixa de 43,45 € sobre o prezo de licitación. O que se fai público en cumprimento […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN PADRÓN TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, CANON DA AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 4º TRIMESTRE 2017, CON INDICACIÓN DO PRAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 4º trimestre 2017 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

ANUNCIO REGULAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 25 de maio de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA

ANUNCIO REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 30 de marzo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Interno da Acción Voluntaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE OU NON SEDENTARIA

ANUNCIO MODIFICACION DA ORDENANZA REGULADORA DA VENDA AMBULANTE DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 24 de novembro de 2016, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal da venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO RÉXIME XURÍDICO, XESTIÓN, USO E UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS

ANUNCIO REGULAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 27 de xullo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento do réxime xurídico, xestión, uso e utilización das instalación deportivas de titularidade do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1885, de 2 de abril, Reguladora das […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO DE CAMIÑOS

ANUNCIO INVENTARIO DE CAMIÑOS DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 29 de xuño de 2017, acordou aprobar inicialmente o inventario de camiños do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un […]

XANEIRO 2018 – ANUNCIO DO SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS DE PONTEVEDRA

ANUNCIO, do Servizo de Infraestructuras Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación das Bases de Reestruturación Parcelaria da zona de Oubiña- 2º sector (Cambados-Pontevedra) Comunícase a todas as persoas interesadas na reestruturación parcelaria da zona de Oubiña, 20 sector ( Cambados-Pontevedra) que, con data 18 de decembro de 2017, o director xeral de Desenvolvemento […]