PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

ANUNCIO

REGULAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CAMBADOS

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 25 de maio de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un período de información pública por espacio de 30 días para a presentación de reclamacións e suxerencias.

No caso de que non se presentase ningunha reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, entrando en vigor no prazo aos 30 días seguintes da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

En Cambados a 11 de xaneiro de 2018.