PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO DE CAMIÑOS

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO DE CAMIÑOS

ANUNCIO

INVENTARIO DE CAMIÑOS DO CONCELLO DE CAMBADOS

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 29 de xuño de 2017, acordou aprobar inicialmente o inventario de camiños do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un período de información pública por espacio de 30 días para a presentación de reclamacións e suxerencias.

No caso de que non se presentase ningunha reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.

En Cambados a 11 de xaneiro de 2018