PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO RÉXIME XURÍDICO, XESTIÓN, USO E UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO RÉXIME XURÍDICO, XESTIÓN, USO E UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS

ANUNCIO

REGULAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 27 de xullo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento do réxime xurídico, xestión, uso e utilización das instalación deportivas de titularidade do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1885, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un período de información pública por espacio de 30 días para a presentación de reclamacións e suxerencias.

No caso de que non se presentase ningunha reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, entrando en vigor no prazo de 15 días hábiles a contar dende a publicación do texto íntegro.

En Cambados a 11 de xaneiro de 2018