PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE OU NON SEDENTARIA

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE OU NON SEDENTARIA

ANUNCIO

MODIFICACION DA ORDENANZA REGULADORA DA VENDA AMBULANTE DO CONCELLO DE CAMBADOS

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 24 de novembro de 2016, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal da venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un período de información pública por espacio de 30 días para a presentación de reclamacións e suxerencias.

No caso de que non se presentase ningunha reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, entrando en vigor no prazo de 15 días hábiles a contar dende a publicación da modificación.

En Cambados a 11 de xaneiro de 2018.