PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN PADRÓN TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, CANON DA AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 4º TRIMESTRE 2017, CON INDICACIÓN DO PRAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 4º trimestre 2017 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

ANUNCIO REGULAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 25 de maio de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA

ANUNCIO REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 30 de marzo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento Interno da Acción Voluntaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE OU NON SEDENTARIA

ANUNCIO MODIFICACION DA ORDENANZA REGULADORA DA VENDA AMBULANTE DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 24 de novembro de 2016, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal da venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO RÉXIME XURÍDICO, XESTIÓN, USO E UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS

ANUNCIO REGULAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 27 de xullo de 2017, acordou aprobar inicialmente o Regulamento do réxime xurídico, xestión, uso e utilización das instalación deportivas de titularidade do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1885, de 2 de abril, Reguladora das […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO DE CAMIÑOS

ANUNCIO INVENTARIO DE CAMIÑOS DO CONCELLO DE CAMBADOS O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o 29 de xuño de 2017, acordou aprobar inicialmente o inventario de camiños do Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un […]