PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2018 – APROBACIÓN OFERTA EMPREGO PÚBLICO 2017

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN OFERTA EMPREGO PÚBLICO 2017

Oferta de emprego público

A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o 31 de decembro de 2017, acordou por unanimidade dos membros presentes aprobar a oferta de emprego público, ano 2017 (expediente 4925/2017) nos seguintes termos:

PRIMEIRO.—Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Cambados para o ano 2017, nos termos e co alcance sinalados a continuación:

A) Promoción interna

DENOMINACIÓN

TIPO PERSOAL

GRUPO

ESCALA/SUBESCLA/CLASE

Nº VACANTES

ADMINISTRATIVO

FUNCIONARIO

C1

ADMINISTRACIÓN XERAL/ADMINISTRATIVA

3

ENCARGADO DE OBRAS
E SERVIZOS

FUNCIONARIO

C2

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/SERVIZOS ESPECIAIS/PERSOAL DE OFICIOS

1

OFICIAL XARDINEIRO

FUNCIONARIO

C2

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/SERVIZOS ESPECIAIS/PERSOAL DE OFICIOS

2

OFICIAL CONDUTOR

FUNCIONARIO

C2

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/SERVIZOS ESPECIAIS/PERSOAL DE OFICIOS

2

OFICIAL DE MANTEMENTO

FUNCIONARIO

C2

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL/SERVIZOS ESPECIAIS/PERSOAL DE OFICIOS

1

B) Quenda libre

DENOMINACIÓN

TIPO PERSOAL

GRUPO

ESCALA/SUBESCLA/CLASE

Nº VACANTES

OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN

FUNCIONARIO

C2

ADMINISTRACIÓN XERAL/AUXILIAR

1

SEGUNDO.—Proceder á publicación oficial da presente oferta de emprego, para o seu xeral coñecemento e aos restantes efectos oportunos

En Cambados a 8 de xaneiro de 2018.