PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

Outros documentos, notificacións e informacións públicas APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL O pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 26 de abril de 2016, acordou aprobar inicialmente a modificación do Regulamento do Centro de Desenvolvemento Local do Concello de Cambados (BOPPO nº 15 do 25 de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE CAMBADOS O pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 28 de xullo de 2016, acordou aprobar inicialmente a Ordenanza Reguladora da Administración Electrónica no Concello de Cambados. De conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1885, de 2 de […]

XANEIRO 2018 – APROBACIÓN OFERTA EMPREGO PÚBLICO 2017

Oferta de emprego público A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o 31 de decembro de 2017, acordou por unanimidade dos membros presentes aprobar a oferta de emprego público, ano 2017 (expediente 4925/2017) nos seguintes termos: PRIMEIRO.—Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Cambados para o ano 2017, nos termos e […]