PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2018 – ANUNCIO PROPOSTA ADXUDICACION CONTENEDORES SOTERRADOS RUA OURENSE

O pasado día 11 de xaneiro de 2018, procedeuse á apertura dos sobres A) documentación xeral e  sobres B)ofertas económicas, presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación (contrato menor) das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE”, subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, formulándose […]