PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO DE DECEMBRO E EXTRAORDINARIOS

DECRETO En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL) e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro e de conformidade co […]

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (FURGONETA, CAMIÓN GRÚA E BARREDORA)

Por Resolución desta Alcaldía, de data 20/12/2017, adxudicáronse os lotes 3, 4 e 5 para o subministro de “MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (FURGONETA, CAMIÓN GRÚA E BARREDORA)”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), por importe de 33.437,70 € e que foi destinada á adquisición dos […]