PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO

Finalizadas as obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foron executadas pola empresa adxudicataria “ACEINSA SALAMANCA, S.A.”, por un importe de 13.431,00 € (IVE engadido), cunha baixa de 6.618,34 €, o que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

 

 

En Cambados, a 21 de decembro de 2017.